Consum d'aigua domèstica per habitant i dia

Any 2005