Consum comarcal d'aigua domèstic per habitant i dia

Any 2005