Consum comarcal d'aigua total per habitant i dia

Any 2001