Percentatge comarcal de població immigrant (%)

Any 2000