Percentatge de protecció efectiva comarcal

Any 2006