Percentatge de territori no construït comarcal

Any 2006