Percentatge d'usos del sòl (improductiu artificial)

Any 2006