enrere

L'ANG presentem al·legacions al projecte de la variant C-63, entre Sils i Riudarenes

25.09.2020
Actualment estem recollint adhesions a les al·legacions per aconseguir el major suport social a les nostres demandes. Us animem a adherir-vos!
L'ANG presentem al·legacions al projecte de la variant C-63, entre Sils i Riudarenes
Resum explicatiu de les al·legacions al projecte "Variant de Sils i Riudarenes a la C-63 del PK 14+254 al PK 22+000. Sils – Riudarenes" (clau EI/IA-CVG-17101).
 
Avui en dia a la zona trobem una gran quantitat d'infraestructures de mobilitat que recorren l'espai de nord a sud i d'oest a est. Dins d'aquestes infraestructures trobem les que connecten bona part del territori gironí amb la frontera francesa i Barcelona (AP-7, N-II, A-2, RENFE i TAV), infraestructures que connecten d'est a oest (C-63 i C-25) i a nivell més local carreteres com la GI-555 i la GIV-5514 que permeten la mobilitat respectivament del nord al sud (enllaç N-II a Hostalric) i de l'est a l'oest (Riudarenes a Santa Coloma de Farners). Dins d'aquest context amb diverses d'infraestructures que permeten la mobilitat tant de curtes com de llargues distàncies i en totes les direccions es projecta una nova infraestructura (variant de la C-63 de Sils i Riudarenes) de 6km com a mínim de llarg i que esdevé extremadament redundant a l'àrea on es projecta, fet que queda constat pel seu excessiu cost (entre 37 i 52 milions d'euros) i els estalvis de temps que s'aproximen en 30 segons. Queda ben visible amb aquest context que la infraestructura és completament innecessària i que, amb simples modificacions, es pot aconseguir que la resta de carreteres de la zona puguin absorbir aquest trànsit que es vol derivar amb aquesta nova carretera.
 
Punts exposats:
 
1. Alternativa 0: No s'ha avaluat com amb petites modificacions a les infraestructures actuals podem obtenir el resultat de treure vehicles de dins població. Proposem canvis en la senyalització per desviar el trànsit de llarg recorregut (eix interior - litoral) per la ruta C35-A2-C25, actual variant de Sils- Riudarenes- Santa Coloma; potenciar les actuals línies d'autobusos amb parades estratègiques per acollir el volum més gran de conductors de la zona o bé dissenyar-ne de noves; afegir elements pacificadors/dissuasius pels trams intraurbans amb l'objectiu de fer més atractiu passar per fora que per dins en llargs recorreguts i també millorar la seguretat de la via. Amb totes aquestes mesures molt més econòmiques es podria reduir segurament en un percentatge similar el trànsit actual per dins de població.
 
2. Trànsit: Actualment el projecte de variant es projecta en un context on la majoria de les vies el trànsit de les quals es vol derivar no presenten un estat de saturació excessiu (<50% de saturació), i per contra allà on si hi ha una situació de col·lapse (rotonda C-63-N II, estimada entre el 50 i el 90% de saturació), no milloren amb la variant. Per tant aquesta infraestructura es mostra extremadament redundant i gens útil davant els "problemes" de saturació. A aquests fets, s'hi ha de sumar que les previsions d'utilitat de la nova infraestructura es projecten vint anys vista amb uns nivells de servei pèssims, com a màxim amb una qualificació d'E (sobre un rang que va des de la A a la F), és a dir, que en vint anys des del seu funcionament trobarem que la variant ja es presentarà quasi col·lapsada, per tant la taxa de retorn és nefasta per la inversió que s'ha de fer. Per la nova variant també es volen fer passar vehicles pesants, actualment prohibits a la GI-555 i al tram urbà de la C-63, i que avui dia passen per la C-25, apropant així els sorolls i la contaminació dels nuclis urbans i els espais naturals. S'estima que els estalvis de temps respecte al trajecte actual seran de 19,8 segons per trajecte, tot això per una mòdica inversió d'entre 37 i 52 milions d'euros. A més a més amb un increment del trajecte de 1,69km per tant un increment en els costos operatius dels conductors. Per últim, també demanem que es facin enquestes i estudis acurats i representatius de la mobilitat de la zona per proposar la mesura més adient i econòmica que permeti disminuir el trànsit per dins de les poblacions.
 
3. Medi ambient: La nova carretera suposarà posar a la plana de la Selva una nova infraestructura a un espai que ja pateix d'una forta fragmentació per l'alta densitat de vies de comunicació existents, fent que una de les poques àrees de la zona que avui presenta un paisatge típicament agroforestal passi a tenir una carretera que la travessi i fragmenti. Un espai que és refugi de moltes espècies amenaçades i que a més es troba prop de l'EIN dels Estanys de Sils, al qual podria afectar de forma directe i indirecte. De fet, atesa la importància connectora de l'espai (propera a un corredor faunístic principal entre el Montnegre i Guilleries), un 30% del pressupost total pertany a mesures per travessar les carreteres i línies de tren existents i fer permeable per la fauna la futura variant, però encara així la carretera tindrà un fort impacte. Per un altre costat la Serramagra compta amb un important valor agro-paisatgístic, on bona part del paisatge típic de la plana es deu a les activitats de pagesia i cases rurals. La nova variant podria suposar la pèrdua d'aquestes activitats i per tant no només afectar a l'economia local, sinó també dels agents estructuradors d'aquest paisatge.
Pel que fa a la flora i fauna, al projecte queda parcialment recollida la presència d'espècies amenaçades, en perill d'extinció i/o protegides i determina que quan comencin les obres s'estudiarà l'espai per determinar si hi són presents. Aquesta feina s'hauria d'haver fet prèviament a la posada en informació pública del projecte per poder avaluar correctament la importància biològica de l'espai i com la nova variant l'amenaça. De fet a la documentació facilitada s'estipula que en cas de detectar espècies amenaçades o protegides, es podran arrancar o traslladar, incomplint amb diversos articles de la legislació ambiental autonòmica i europea. Pel que fa al vector canvi climàtic i qualitat de l'aire, s'espera que la variant suposi un augment del 15% dels gasos d'efecte hivernacle (GEH) respecte a la situació actual.
Aquest fet és intolerable atès que els objectius climàtics internacionals i nacionals marquen una línia de disminució d'aquests, pel que aquest projecte incompleix taxativament la llei del 16/2017 de Canvi Climàtic de Catalunya. Al mateix temps es preveu que augmenti les emissions de NOx i PM10 a la zona quan els nivells d'aquests gasos ja es sobrepassen alguns cops l'any i la normativa de qualitat de l'aire el que busca és reduir aquests gasos perjudicials per a la salut humana, pel que també s'estaria incomplint aquesta legislació. Envers el factor acústic, demanem una major professionalitat de l'estudi d'impacte acústic, atès que les dades recollides (un únic dia i a hores diferents) no mostrarien fidelment la situació acústica actual i per tant no és possible avaluar correctament l'efecte sonor de la nova variant sobre les cases i negocis afectats. Per últim demanem una valoració real del suport per part del territori a la nova variant i que s'estimi l'efecte acumulatiu de les dues variants projectades, la de Sils-Riudarenes i la de Santa Coloma de Farners. Haver fragmentat aquests dos projectes interrelacionats és un delicte estipulat per la jurisprudència europea pel que reclamem que l'estudi ambiental es faci conjuntament, evitant diluir l'impacte ambiental d'ambdós projectes.
 
4. Factor social: Hi ha una clara afectació de la variant sobre el veïnat de la Serramagra (habitants) i l'economia d'aquest (cases rurals i agricultura). Afectarà directament sobre alguns habitatges i sobre els volums de soroll i contaminació ocasionats a les cases rurals, fet que pot comportar problemes econòmics als negocis. Es parla que el grau d'acceptació del territori és bo però només es fa referència a la posició dels ajuntaments i la OTAA, mentre que en cap cas es parla de l'opinió que té la població sobre aquesta infraestructura, com es va fer a Blanes amb la nova C-32. Pel que hem pogut comprovar de primera mà bona part de la població desconeix la proposta de la nova variant i menys per on la volen "fer passar", cosa que vol dir que el procés informatiu a la població ha estat, com a mínim, molt insuficient. Pel que abans de determinar que el territori té una bona actitud envers la infraestructura i valorar com a positiu l'objectiu 5 del projecte (acceptació del territori), caldria conèixer primer quina és l'opinió dels ciutadans dels 3 pobles afectats (3 perquè considerem que si s'aprova la variant de Sils i Riudarenes, la de Santa Coloma de Farners, actualment en redacció, tindrà totes les de ser aprovada perquè sinó la nova variant aquí discutida tindria poc sentit essent aïllada, i perquè s'haurà de donar sortida al trànsit que generarà). Part de la valoració d'aquest objectiu es basa en el fet que de la reclamació històrica per part de la població i els ajuntaments de la millora en la seguretat en la GI-555, una carretera que ara com ara compta amb una alta sinistralitat i que té seriosos problemes de seguretat. En la nostra opinió si s'ha de fer alguna inversió al territori, hauria de ser a aquesta via per millorar la seva seguretat en tota la seva longitud, no només el tram que serà utilitzat per la nova variant. Aquestes actuacions necessàries es poden desenvolupar sense la necessitat de fer una nova infraestructura a una àrea ja de per si bastant saturada de vies de comunicació i segurament tinguin una valoració cost/benefici molt més elevada tant en l'àmbit ambiental com social i de transport que no el projecte proposat.
 
5. Actuacions necessàries que s'han proposat i que s'haurien de desenvolupar sense necessitat de fer la variant: 
  • Accés segur a la urbanització de Vallcarnera. Obra històricament reclamada pels veïns i que permetria evitar gran part dels accidents que tenen lloc a la GI-555.
  • Adaptació a la normativa dels "passos de fauna" de la GI-555 que avui dia no la compleixen (PK 0+236; PK 0+705; PK 1+720; PK 2+280; PK 2+572; PK 3+460; PK 3+821,25; PK 4+084,53).
  • Millores de seguretat de la GI-555 al llarg de tot el seu recorregut fins a Hostalric, no només la part afectada pel projecte de la variant.
Per tot l'exposat, SOL·LICITEM:
 
1- Que es tingui per presentat aquest escrit i se'ns tingui per compareguts i com a part interessada en l'expedient que aquí ens ocupa.
 
2- Que es paralitzi l'execució del projecte i es refacin els estudis d'utilitat, eficiència, costos i impacte, incorporant totes les mancances esmentades i incorporant també l'alternativa 0 tal com és descrita en aquestes al·legacions i, en funció d'això, es torni a avaluar l'alternativa a executar.
 
3- Demanem que es corregeixin els errors per evitar confusions a l'hora de consultar el projecte i poder formular al·legacions o opinions al respecte.
 
4- Finalment, demanem que, segons la llei 27/2006, de 18 de juliol, mitjançant la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora les Directives 2003/4/CE i 2003/35/CE); i acollint-nos als articles 16, 18, 22 i 23 de la present llei; se'ns mantingui informats de propers tràmits relacionats amb el present projecte.
 
Adhereix-te a les al·legacions 
Només fem servir Cookies o Galetes tècniques. Són essencials perquè et puguis moure per la Plataforma i usar les seves funcions. De manera general, aquestes galetes habiliten les diferents funcions de la Plataforma, fan que la navegació més segura o aporten funcionalitats que són prèviament sol·licitades per tu. A l'ésser necessàries per al funcionament de el lloc, aquestes galetes per defecte estaran activades i no es poden denegar.
Utilitzem cookies de tercers per realitzar anàlisis de les visites amb finalitats publicitàries. Pot configurar l'ús de cookies de la manera següent: Acceptar cookies Rebutjar cookies. Més informació a Política de cookies