enrere

Comunicat de denúncia a l'últim informe de seguiment del PAESC

03.06.2022
Des del grup Crida pel Clima de la UdG, que aplega investigadores, professorat, personal d’administració i serveis i alumnat de la Universitat de Girona, conjuntament amb la plataforma Girona pel Clima i activistes de Scientist Rebellion denunciem la manipulació de dades que l’Ajuntament de Girona ha realitzat en el seu darrer Informe de seguiment del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).
Comunicat de denúncia a l'últim informe de seguiment del PAESC

El passat dilluns 9 de maig, es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament de Girona, l’lnforme de seguiment de P a d'Acció per ’Energia Sostenib e i e C ima (PAESC). Segons informa el document, l’any 2020 les emissions s’haurien reduït un 18,4%, respecte el 2005. Les dades que s’utilitzen per elaborar aquests informes són extretes i facilitades pel CILMA, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona. Actualment, el CILMA té publicat un document amb les dades fins l’any   2019.

El ple de l’ajuntament de Girona del 9 de maig va aprovar l’informe sobre les emissions de CO de l’any 2020. Sembla ser que aquest inventari d’emissions s’ha elaborat abans de tenir les dades del seguiment que CILMA fa de tots els ajuntaments de la demarcació. En qualsevol cas, resulta molt sorprenent que a la ciutat de Girona s’observin unes variacions entre l’any 2019 i el 2020 que, difícilment, resulten compatibles amb la variació de despesa d’energia del conjunt de Catalunya. Pel que fa a les dades de transport, es poden fer dues lectures: o bé el càlcul d’aquestes dades és incorrecte (la contradicció manifesta amb l’evolució del consum de carburants a tot Catalunya, desperta sospites sobre la validesa) o bé ni en l’escenari de molts mesos de confinament s’han aconseguit baixar les emissions degudes al transports i, per tant, calen polítiques molt més efectives que les implantades fins ara.

 

Tot i la bona voluntat expressada en el propi nom del Pla, la realitat és que, s’ha de concloure tristament que les accions dutes a terme només han contribuït a una disminució moderada de les emissions relacionades amb els residus. S’endevina una disminució tímida en el sector residencial i no es veu cap tendència clara en el sector terciari (el sector industrial no entra dins l’àmbit del Pla).

El que resulta preocupant és que la causa principal de les emissions (el transport) ha mantingut un creixement sostingut des del juliol de 2013 fins al començament de la pandèmia (després de la qual sembla recuperar-se). I és que les emissions del transport són majoritàriament degudes als desplaçaments entre municipis i, per tant, cap municipi individual pot incidir-hi. La Diputació de Girona, a través de CILMA assessora principalment sobre projectes d’ambientaIització del municipi i, per tant, el gruix del transport (i la mobilitat) en queda exclòs.

És per totes aquestes evidències que posem en entredit l’efectivitat del PAESC. Les accions més efectives sobre les emissions del transport (el gruix més important) passen per una política general que s’escapa de l’àmbit municipal i que, més enllà de millorar la xarxa de transport públic, difícilment tindran un efecte substancial si no van acompanyades de polítiques que penalitzin la mobilitat individual, fent-la menys atractiva. La millora del transport intraurbà té una incidència menor en l'inventari d'emissions de qualsevol municipi, ja que el gruix dels kms recorreguts és entre municipis. Per una altra banda, confiem que les emissions de CO2 associades al sector residencial i de serveis es redueixi considerablement en un futur proper gràcies a les accions contemplades (i subvencionades) per la UE en el marc del paquet d’accions del “Fit for 55”. De totes maneres, instem a l’Ajuntament de Girona a repensar el PAESC per actualitzar les accions previstes per tal que aquestes tinguin un abast més efectiu de cares a la reducció d’emissions.

Considerem també negatiu el fet que des d’un organisme públic com l’Ajuntament de Girona es generi un missatge que anem pel bon camí. La transició energètica només s’assoIirà amb un esforç majúscul de les institucions públiques i de la societat en general, que suposarà forçosament una reducció del consum energètic (i, per tant, de productes i materials). I això suposarà decisions polítiques que molt probablement generaran rebuig social, però que caldrà assumir.

Davant d’aquest informe i la manera en què s’ha presentat en el ple de l’Ajuntament, declarem:

    • És molt greu i una gran negligència, realitzar, aprovar i justificar un informe com aquest. I per això estem molt preocupades, ja que s’ha anteposat de forma deliberada l’interès polític a les evidències empíriques.

    • Davant d’aquesta irregularitat injustificable és imprescindible que sigui la mateixa alcaldessa qui doni explicacions i reafirmi el compromís de l’Ajuntament amb l’acció climàtica. Cal que es depurin responsabilitats perquè fets com aquests no fan més que empitjorar la imatge que la societat té de l’administració i les institucions i, en última instància, de la política.

    • Quant a l’inventari d’emissions de 2020, exigim que l’Ajuntament expliqui com s’han calculat.

    • Instem a l’Ajuntament a reavaluar les accions de PAESC per tal que tinguin una major incidència en l’objectiu d’aquest, que és la reducció d’emissions i la mitigació del canvi climàtic.

    • Finalment, i com a òrgan avalador i coordinador de l’informe, també exigim aclariments al CILMA i que prengui les mesures pertinents per tal que això no torni a passar.


Estem en un context d’emergència climàtica i en que cal aplicar mesures valentes i efectives. L’Ajuntament fa anys que planificar i concreta mesures, malgrat no les acaba aplicant, o aquestes no són suficientment efectives per comportar els nivell de reducció d’emissions que requereixen els diferents compromisos i objectius (reducció del 5540% pel 2030 i zero net pel 2050). No valen més informes fraudulents com aquests per justificar la falta d’acció climàtica i la seva insuficiència. Pl per això reivindiquem molta més transparència i avançar cap a una Pla de Transició Ecosocial, que realment serveixi per donar l’impuls necessari per tal d'avançar cap a una mitigació i adaptació real i efectiva al canvi climàtic, a partir de la participació de la gent i on un dels objectius claus seria la creació d’un Observatori ciutadà, que entre altres funcions tindria la d’emetre precisament informes amb dades de fonts rigoroses a partir de les quals es podrien impulsar accions concretes per combatre l’emergència climàtica a la nostra ciutat. En aquest sentit, al ple ordinari de novembre de 2019 de l’ajuntament de Girona, a partir d’una moció presentada per la plataforma Girona pel Clima, es va acordar impulsar el Pla de Transició Ecosocial, en substitució del PACES (antic pla de referència en matèria de medi ambient). Demanem que es compleixi aquest acord adoptat pel propi ple de l’ajuntament de Girona i, no ajornar l’afrontament de l’emergència climàtica a la nostra ciutat després de les properes eleccions municipals de l’any vinent.

Només fem servir Cookies o Galetes tècniques. Són essencials perquè et puguis moure per la Plataforma i usar les seves funcions. De manera general, aquestes galetes habiliten les diferents funcions de la Plataforma, fan que la navegació més segura o aporten funcionalitats que són prèviament sol·licitades per tu. A l'ésser necessàries per al funcionament de el lloc, aquestes galetes per defecte estaran activades i no es poden denegar.
Utilitzem cookies de tercers per realitzar anàlisis de les visites amb finalitats publicitàries. Pot configurar l'ús de cookies de la manera següent: Acceptar cookies Rebutjar cookies. Més informació a Política de cookies